the header image

Voorwaarden reserveringsysteem

Stichting Zwembad De Kuil

1. Algemeen

In deze voorwaarden (hierna te noemen: de voorwaarden) wordt verstaan onder:

Stichting De Kuil: Stichting Zwembad De Kuil, gevestigd te Prinsenbeek

De Kuil: het (natuur-)zwembad, gelegen aan de Weimersedreef te Prinsenbeek

Bezoeker(s): de persoon / personen die De Kuil willen bezoeken en daartoe een plaats reserveren via de website www.dekuilprinsenbeek.nl, ook wel ‘wederpartij’

Reserveringssysteem: het deel van de website van www.dekuilprinsenbeek.nl waar bezoekers een ticket kunnen reserveren, waarmee zij op aangegeven datum/tijdstip De Kuil kunnen bezoeken

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Stichting De Kuil die betrekking hebben tot het door de bezoeker verkrijgen van een ticket.

Mocht er door Stichting De Kuil worden afgeweken van haar voorwaarden, dan kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

2. Reserveringen

Bezoekers kunnen via de website www.dekuilprinsenbeek.nl een ticket reserveren. Dit ticket is bedoeld als reservering: het verschaft de bezoeker niet automatisch recht tot toegang.

Alle aan deze reservering verbonden kosten zijn voor rekening van de bezoeker.

Eenmaal gemaakte reserveringen kunnen door de bezoeker niet ongedaan worden gemaakt

Op de kosten van reservering wordt geen restitutie verleend, noch door onvoorziene omstandigheden in het algemeen (o.a. sluiting De Kuil door slecht weer), noch door onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de bezoeker.

3. Reserveringskosten en prijsaanpassingen

Alle reserveringskosten zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders is bepaald.

Prijzen worden bij de betreffende reservering gecommuniceerd en zijn per persoon.

Stichting De Kuil kan op eigen initiatief prijswijziging doorvoeren, welke na doorvoering per direct op de eerstvolgende reserveringen van toepassing kunnen zijn.

Kosten voor de reservering dienen bij het maken van de reservering te worden voldaan.

4. Reservering en toegang

Zoals in artikel 2 gesteld, geeft een reservering niet per definitie recht tot toegang

Stichting De Kuil behoud zich het recht voor, de bezoeker zonder nadere opgaaf van redenen toegang tot De Kuil te ontzeggen.

Daarnaast kan Stichting De Kuil ook bezoekers die reeds op het terrein van De Kuil aanwezig zijn zonder verder opgaaf van redenen sommeren het terrein van De Kuil te verlaten. Bezoekers dienen daarop het terrein per direct te verlaten.

Bezoekers die de toegang tot De Kuil is ontzegd en zich desondanks op het terrein van De Kuil ophouden, zijn daarmee in overtreding conform artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht.

5. Aansprakelijkheid

Stichting De Kuil is niet aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij of een derde. In ieder geval beperkt Stichting De Kuil te allen tijde haar aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat met de betreffende reservering gemoeid gaat.

6. Data

De meldplicht datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) eist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verantwoordelijke van de data. De beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover meer informatie. Stichting De Kuil zal de wederpartij tijdig, juist en volledig informeren over relevante incidenten, zodat de wederpartij als verantwoordelijke aan zijn wettelijke verplichting kan voldoen. Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren, maar in ieder geval binnen 48 uur nadat Stichting De Kuil met het lek bekend wordt.

Indien de wederpartij een (voorlopige) melding verricht bij de Autoriteit Persoonsgegevens over een datalek bij Stichting De Kuil, terwijl er geen sprake is van een datalek als bedoeld in de Wbp, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Stichting De kuil in dat kader geleden schade en kosten, waaronder begrepen de reputatieschade welke Stichting De Kuil daardoor leidt. De wederpartij is daarnaast verplicht een dergelijke melding direct in te trekken.

7. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en op alle overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Stichting De Kuil en de wederpartij, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waar Stichting De Kuil is gevestigd.

Versie 01, juli 2020